Les plantes ja formades necessiten una poda de manteniment durant tota la seva vida. Aquesta consisteix en eliminar els elements no desitjats com ara les branques seques o amb risc de trencament i les que destorben el pas de les persones, cables o edificis. A més, si la poda es realitza correctament es garanteix la correcta distribució de les branques de manera que el sol arribi també a l'interior de la planta i aquesta creixi harmònicament i floreixi millor. Dins de la poda de manteniment s'inclou la poda ornamental o topiària, que consisteix en crear i mantenir un arbust o arbre amb una forma determinada, retallant regularment els brots que sobrepassen el perfil establert. Aquest tipus de poda és molt característica en els jardins geomètrics formals i en els jardins japonesos. I també podem englobar en aquest tipus de poda a les tanques de tall geomètric.