A SATIVA jardiners comptem amb professionals qualificats i dotats dels mitjans necessaris per dur a terme amb èxit una feina que requereix un domini total de la tècnica de trepa i poda en alçada. D'aquesta manera aconseguim treballar als llocs mes inaccessibles i realitzar treballs de màxima dificultat. A més, en el cas de ser necessari, posem a la seva disposició plataformes elevadores. En seguretat, disposem d'equips homologats, així com de personal qualificat per a treballs en alçada, assegurances de responsabilitat civil i pla de prevenció de riscos per a treballs de poda i tala.